0 850 771 04 62

KVKK Aydınlatma Metni

KVKK Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin korunması, EGAM ZİRAAT MÜHENDİSLİK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.’ nin (Bundan sonra ‘’EGAM” olarak anılacaktır.) en önemli öncelikleri arasında olup, bu hususta yürürlükte bulunan tüm mevzuata uygun davranmak için azami gayreti göstermektedir. İşbu Kişisel Verilerin Korunması, İşlenmesi (“Sözleşme”) ile, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK veya Kanun”) yer alan düzenlemelere paralel hükümler getirilmekte ve kişisel veri sahipleri bilgilendirilerek gerekli şeffaflık sağlanmaktadır. Bu kapsamdaki sorumluluğumuzun tam bilinci ile kişisel verileriniz işbu Sözleşme kapsamında işlenmekte ve korunmaktadır.

6698 sayılı KVKK 10. Maddeden doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları müşterilerimizin ve web-sitemizi kullanan 3. kişilerin dikkatine sunarız. www.egamcevresagligi.comsitelerini ziyaret etmekle ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle işbu Sözleşme hüküm ve şartlarını kabul etmiş sayılırsınız.

1. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

EGAM, başta Özel Hayatın Gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve hürriyetlerinin en üst seviyede korunmasını amaçlar. Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda yürürlükte bulunan ilgili kanuni düzenlemeler öncelikle uygulama alanı bulacaktır. Bu doğrultuda EGAM, Kişisel verilerinizin gizlilik ve güvenliğini sağlamada gereken tüm özeni göstereceğini, KVKK’dan doğan tüm sorumluluğu yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

2. Kapsam ve Değişiklik Yapılması

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası, müşterilerimizin, müşteri adaylarımızın, çalışanlarımız ile bizimle çözüm ortaklığı içinde çalışan şirketlerin müşterileri ve çalışanlarının ya da diğer kişilerin otomatik olarak elde edilen verilerinin korunmasını amaçlar ve bunlara ilişkin düzenlemeleri içerir. EGAM, işbu politikasını yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

3. Veri Sorumlusu

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı KVKK uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla ‘EGAM ZİRAAT MÜHENDİSLİK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.’ tarafından, bu Sözleşme’de açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

4. Kişisel Verileri İşleme Amaçları

Toplanan kişisel verilerinizi, müşterilerimize sunduğumuz EGAM ürün/hizmetleri yürütmek, sunmak ve geliştirmek için işlemekteyiz. Bu amaçlar;

EGAM Hizmetlerinin sunulması, sorunlarının giderilmesi ve geliştirilmesi; EGAM Hizmetlerinin işlevselliği sağlamak, performans değerlendirmesini yapmak, hatalarını düzeltmek ve kullanışlılığını ve etkinliğini artırmak için kişisel bilgilerinizi kullanmaktayız.

Öneriler ve kişiselleştirme; Kişisel bilgilerinizi, ilginizi çekebilecek özellikleri, ürünleri ve hizmetleri reklam, promosyon, kampanya, tanıtım ve benzeri elektronik ileti göndermek suretiyle önermek, tercihlerinizi belirlemek ve EGAM Hizmetleri deneyiminizi kişiselleştirmek için kullanırız.

Müşterilerimize verdiğimiz hizmetleri, sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun hale getirebilmek, sunulan ürün ve hizmetlerimizi geliştirilmesi,

EGAM ile akdedilen diğer sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili müşterilerimiz ve ilgililerle iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek,

Anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından müşterilerimize öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizi bilgilendirebilmek,

Hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikâyet ve önerilerini değerlendirebilmek,

Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,

Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,

Ticari ve iş stratejilerinin planlanması,

EGAM ve iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişi/ kurumların hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi amaçlarıyla kişisel verileriniz işlenebilecektir.

5. Kişisel Verilerin Mevzuat Hükümlerine Uygun İşlenmesi

5.1 Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma; EGAM, kişisel verileri işlerken hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun şekilde hareket edecektir. Sunulan hizmetler ve belirtilen meşru amaçları doğrultusunda kişisel veriler işlenebilir.

5.2 Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olma; EGAM, uhdesindeki bilgilerin doğru olmasına ve değişiklik olduğu takdirde güncellenmesine özen gösterir. İlgilisinin talebi üzerine verileri günceller. Doğru ve Güncel Olma ilkesini benimser ve gereken önlemleri alır. Kural olarak; kullanıcının beyan ettiği bilgiler doğru kabul edilir. EGAM, müşteriler ya da EGAM ile temas kuran kişilerin beyan ettiği verilerin doğruluğunu araştırmak zorunda olmadığı gibi bu verilerden dolayı hukuken bir sorumluluğu da doğmayacaktır.

5.3 Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme; EGAM, kişisel verilerin işlenme amaçlarını açıkça ortaya koymakta ve yine iş faaliyetleri doğrultusunda ve bu faaliyetlerle bağlantılı amaçlar kapsamında verileri işlemektedir.

5.4 İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma; Kişisel verileriniz EGAM’ın iş faaliyetlerinin gerektirdiği nitelikte ve ölçüde toplanmakta olup belirlenen amaçlarla sınırlı olarak işlenecektir.

5.5 İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme; EGAM, kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre ve ilgili faaliyetin tabi olduğu yasal mevzuatta öngörülen minimum süre kadar muhafaza etmektedir. Yasal bir süre mevcut değil ise, kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Kişisel veriler belirlenen saklama sürelerinin sonunda kendiliğinden ya da ilgili kişinin talebi üzerine silinir, yok edilir.

6. Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

6.1 Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızasıyla işlenir.

6.2 Kişisel veriler; kanunda açıkça öngörülmesi, şirketin hukuki yükümlüğü, bir hakkın tesisi veya korunması için gerekli olması, şirketin meşru menfaati için gerekli olması ve kanunda belirtilen diğer hallerde ayrıca ilgiliden onay alınmasına gerek olmaksızın işlenebilecektir.

www.ecopestmarket.com

Kaliteli ve Güvenli Alışverişin Adresi